Privacyreglement Nest. Werkplekken voor groeiers

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

1. Toelichting op het Reglement

Nest mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nest de plicht om haar klanten:

Nest vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Nest in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nest expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Nest gebruikt en het doel van het gebruik

Nest verwerkt jouw persoonsgegevens als je huurder wordt of bent van Nest, als je leverancier wordt of bent van Nest, als je een zakelijke relatie bent van Nest, als je een werkzaam persoon wordt of bent Nest of als je via het contactformulier contact met ons opneemt.

Nest verzamelt van huurders naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer en eventueel biometrische gegevens.

Van leveranciers verzamelt Nest naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Van zakelijke relaties verzamelt Nest naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel biometrische gegevens.

Van werkzame personen verzamelt Nest naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-nummer, BSN-nummer, kopie van het identiteitsbewijs, geboortedatum, huwelijkse staat en biometrische gegevens.

Als je via het contactformulier contact opneemt met verzamelt Nest naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als je opgenomen wordt in de app verzamelt Nest naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Nest verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Nest-organisatie, tenzij:

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Nest verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nest worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Nest beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Nest bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nest zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@nestwerkplekken.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Nest.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Nest en probeert Nest er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Nest ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nest.

Privacyreglement Nest versie september 2021.